Dostawa gratis przy zakupie za kwotę ponad 200 PLN

Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych

5 gwiazdek w zadowoleniu klienta

Bezpieczna płatność

Rajstopy podtrzymuj?ce

 

Wybierz między siłą kompresji Klasse 1 i 2. Uzyskaj pomoc tutaj

 

Rajstopy podtrzymuj?ce

 

Po?czochy podtrzymuj?ce to zupe?nie wyj?tkowa pomoc dla ka?dego, bez wzgl?du na wiek i wag?. Wszyscy mog? cieszy? si? ich zaletami, gdy? nie s? one przeznaczone wy??cznie dla kobiet w ci??y i osób cierpi?cych na choroby. Wprost przeciwnie. Rajstopy podtrzymuj?ce s? jednak naturalnie skierowane do kobiet, które chcia?yby skorzysta? ze wsparcia b?d?cego cz??ci? ich garderoby. Oprócz zapewnienia tego, wariant ten umo?liwia noszenie rajstop pod spódnic? czy sukienk?.
 

Dzi?ki rajstopom podtrzymuj?cym zapewniamy Ci zupe?nie unikaln? korzy??, gwarantuj?c? optymalne kr??enie krwi. Funkcja rajstop podtrzymuj?cych polega w?a?nie na ulepszeniu cyrkulacji krwi, co rozumiane jest w ten sposób, ?e krew ?atwiej przep?ywa z powrotem od nóg i stóp do serca. Normalnie ci?nienie jest tym s?absze im dalej od serca, tymczasem po?czochy podtrzymuj?ce zapewniaj? wyrównane ci?nienie na ca?ej d?ugo?ci i tym samym znacznie lepsz? cyrkulacj?.

 

Dlaczego warto wybra? rajstopy podtrzymuj?ce zamiast po?czoch/podkolanówek?

 

To bardzo dobre pytanie, bo w?a?ciwie czemu? W gr? wchodzi tu praktyczna zaleta, która polega na tym, ?e rajstopy mog? by? z ?atwo?ci? noszone pod spódnic? lub sukienk?, co nie b?dzie wygl?da?o tak dobrze przy zwyk?ych podkolanówkach. Dlatego rajstopy zapewniaj? zalety, je?eli zale?y Ci na dodatkowym wsparciu pod strojem do pracy lub podczas od?wi?tnych okazji.

 

Co wi?cej, nacisk w wypadku rajstop podtrzymuj?cych jest stopniowy, wi?c otrzymujesz jego ró?ne nat??enie, w zale?no?ci od potrzeb. Dlatego np. jest on dodatkowo wzmocniony w okolicach kostek, gdzie kr??enie krwi ma nie?atwe zadanie. To samo ma miejsce na górze rajstop, gdzie tak?e nacisk na ?y?y jest zwi?kszony.
 

Ca?a koncepcja polega na wzmacnianiu przep?ywu krwi przez dodatkowy nacisk na ?y?y, które w ci?gu dnia nie s? zbyt aktywne. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których siedzi si? bez ruchu lub du?o stoi przez ca?y dzie?. Rajstopy podtrzymuj?ce mog? by? wówczas bardzo dobrym rozwi?zaniem.

 

Zobacz nasz wybór rajstop podtrzymuj?cych

 

Dysponujemy wieloma wariantami rajstop podtrzymuj?cych, które ró?ni? si? mi?dzy sob? zarówno tkanin? jak i kolorem. Wszystkie modele s? jednak wysoko funkcjonalne i pomagaj? zm?czonym i obola?ym pod koniec dnia nogom. Posiadamy zarówno czarne jaki przezroczyste rajstopy, które pasuj? do przeró?nych sytuacji i potrzeb. Typ, jaki warto wybra? zale?y od Twoich indywidualnych preferencji, gdy? nacisk i funkcjonalno?? s? te same.

 

Je?eli nie znasz swojego rozmiaru, pod ka?dym produktem dost?pny jest przewodnik po rozmiarach. Podpowie Ci on, jaki rozmiar pasuje do Ciebie.