Dostawa gratis przy zakupie za kwotę ponad 200 PLN

Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych

5 gwiazdek w zadowoleniu klienta

Bezpieczna płatność

Dla kobiet w ci??y

15-21 mmHg

Po?czochy podtrzymuj?ce dla kobiet w ci??y

 

W tej kategorii znajdziesz wystrza?owe po?czochy podtrzymuj?ce dla kobiet w ci??y, które nie chc? i?? na kompromis ani pod wzgl?dem jako?ci ani z mody. Jest wiele s?usznych powodów, dla których warto zainwestowa? w par? po?czoch podtrzymuj?cych, b?d?c kobiet? w ci??y. Po pierwsze mog? one stanowi? dobr? terapi? na obola?e i zm?czone nogi, które s? cz?stym problemem ci??arnych. Ponadto w ciele kobiety w ci??y cz?sto gromadzi si? woda, a para po?czoch podtrzymuj?cych mo?e zredukowa? opuchlizn?.

 

Para po?czoch podtrzymuj?cych gwarantuje dodatkowy ucisk w nogach i stopach, co wspomaga kr??enie krwi od dolnych cz??ci cia?a z powrotem do serca. Dzi?ki temu Twój dzie? codzienny jest przyjemniejszy i nie musisz walczy? o to, aby wykrzesa? ?ycie ze swoich nóg. Dlatego po?czochy podtrzymuj?ce przydatne s? równie?, gdy siedzisz bez ruchu przez d?ugi czas na raz, poniewa? zwi?kszony nacisk stymuluje Twoje nogi.

 

Dlaczego kobiety w ci??y powinny nosi? po?czochy podtrzymuj?ce?

 

To oczywiste, ?e kobiety w ci??y zmagaj? si? z dodatkowym obci??eniem nóg i stóp. To mo?e by? bardzo niekomfortowe, prowadzi? do opuchlizny, a przede wszystkim obola?ych i zm?czonych nóg. Dlatego po?czochy podtrzymuj?ce to bardzo dobra inwestycja, gdy? Twoja codzienno?? staje si? lepsza i wolna od dolegliwo?ci.

 

Zasadniczo po?czochy podtrzymuj?ce i uciskowe zapewniaj? lepsze kr??enie krwi. Jest to wynikiem wywierania dodatkowego nacisku na ?y?y, których zadaniem jest odprowadzanie krwi z powrotem do serca. W normalnych okoliczno?ciach ci?nienie spada tym bardziej im dalej od serca – co stanowi normaln? i logiczn? zasad? – jednak?e mo?na temu zapobiec za pomoc? skutecznych po?czoch podtrzymuj?cych.

 

Wybór po?czoch podtrzymuj?cych na naszej stronie

 

Dysponujemy szerokim wyborem po?czoch podtrzymuj?cych skierowanych do kobiet w ci??y. Nasz wybór mo?e znacz?co polepszy? komfort okresu ci??y. W?ród naszego asortymentu znajdziesz podkolanówki, po?czochy oraz rajstopy. Nasze po?czochy ró?ni? si? d?ugo?ci?, tkanin? oraz kolorami.

 

Podkolanówki si?gaj? naturalnie do okolic kolana, stay-up do po?owy uda, a rajstopy zakrywaj? brzuch i mog? by? bardzo wygodne w wielu sytuacjach. To, czego poszukujesz zale?y wy??cznie od Twoich indywidualnych potrzeb – wszystkie po?czochy zapewniaj? optymalne wsparcie, aby uwolni? Ci? od k?opotu z opuchni?tymi i zm?czonymi nogami, ?ylakami i zatorami.

 

Mo?esz oczywi?cie zawsze skontaktowa? si? z nami lub z ekspertem, je?eli masz w?tpliwo?ci co do wyboru. Dysponujemy poza tym przewodnikiem po rozmiarach, zamieszczonym pod ka?dym z produktów, aby u?atwi? Ci w?a?ciwy wybór. Je?eli nie mo?esz go odczyta? lub masz inne pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.

Dostawa do domu! Dostarczamy paczkę prosto pod Twoje drzwi lub skrzynkę pocztową!