Dostawa gratis przy zakupie za kwotę ponad 200 PLN

Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych

5 gwiazdek w zadowoleniu klienta

Bezpieczna płatność

Podkolanówki do samolotu

15-21 mmHg

Jednokolorowe podkolanówki do samolotu 

 

Stosowanie podkolanówek podtrzymuj?cych zmniejsza ryzyko zakrzepów podczas d?ugich lotów samolotem, gdy to wiele osób do?wiadcza tzw. „bezobjawowej zakrzepicy”, której nie czu? od razu, ale która pojawia si? w g??bokich ?y?ach nóg. Dlatego podkolanówki do samolotu s? tak popularne i zalecane, je?eli Twój lot trwa 8 godzin lub wi?cej. Mo?esz je jednak równie? stosowa? podczas krótszych podró?y, a tak?e je?li d?ugi dzie? w pracy sp?dzasz g?ównie w pozycji siedz?cej.

 

Jednokolorowe podkolanówki podtrzymuj?ce to kategoria, która skierowana jest przede wszystkim do osób wybieraj?cych si? w d?u?sz? podró? samolotem. Jednokolorowe podkolanówki s? stylowe i neutralne, dzi?ki czemu nie ró?ni? si? bardzo od zwyk?ych. To mo?e stanowi? zalet? dla Ciebie, je?li chcesz wygl?da? bardziej profesjonalnie.

 

Jak? dok?adnie funkcj? pe?ni? podkolanówki podtrzymuj?ce?

 

Podkolanówki podtrzymuj?ce zwalczaj? opuchlizn?, bóle, gromadzenie si? wody i wiele innych dolegliwo?ci. Dodatkowy nacisk na ?y?y, których jest tak du?o w nodze sprawia, ?e krew p?ynie o wiele sprawniej od stóp i nóg do serca. To utrzymuje nogi w formie, nawet je?li siedzisz bez ruchu przez d?ugie godziny.

Podkolanówki do samolotu s? szczególnie wyj?tkowe, gdy? ci?nienie w kabinie samolotu to zazwyczaj tylko trzy czwarte ci?nienia na powierzchni ziemi. To oznacza ogólne obni?enie pr?dko?ci przep?ywu krwi, co podwy?sza ryzyko, ?e czerwone krwinki, gromadz?c si?, stworz? zator. Normalnie rozdzieli?yby si? i znikn??y niezauwa?alnie. Problem pojawia si?, gdy zator ro?nie. Podkolanówki do samolotu mog? by? tutaj bardzo pomocne, gdy? zapewniaj? optymaln? pr?dko?? przep?ywu krwi podczas ca?ego lotu.

 

Mo?na oczywi?cie samodzielnie stosowa? profilaktyk? jak np. spacery w t? i z powrotem od czasu do czasu. To utrzymuje sprawno?? nóg i stabilno?? kr??enia krwi. Powy?sze nie dotyczy wy??cznie podró?y samolotem, ale ka?dych okoliczno?ci siedzenia w miejscu przez d?u?szy czas, cho? nie w tym samym stopniu.

 

Jednokolorowe podkolanówki do samolotu to stylowy wybór 

 

Jednokolorowe podkolanówki do samolotu to stylowy wybór, gdy? przypominaj? one na wiele sposobów ca?kiem zwyk?e podkolanówki. Gdy idziesz normalnie w d?ugich podkolanówkach, go?ym okiem nie wida? ró?nicy, co stanowi zalet?, je?eli chcesz zachowa? neutralny wygl?d.

Ponadto wygl?da to nadzwyczaj elegancko, gdy? jednokolorowe podkolanówki sygnalizuj? pewno?? i profesjonalizm. Je?eli szukasz perfekcyjnych podkolanówek do samolotu, znalaz?e? si? bez w?tpienia we w?a?ciwej kategorii.

 

 

Dostawa do domu! Dostarczamy paczkę prosto pod Twoje drzwi lub skrzynkę pocztową!